Visste du att?

I Social­styrelsens Miljöhäl­so­rap­port 2009, anger 3,2% av de till­frå­gade att de är känsliga/överkänsliga eller aller­giska mot elek­triska och mag­netiska fält. Det innebär när­mare 300.000 per­soner i Sverige, vilket är unge­fär lika många som de som har dia­betes. Enligt under­söknin­gen uppger 0,4% att de har svåra besvär. Besvären är något van­li­gare bland kvin­nor (3,8%) än bland män (2,6%).